General Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden voor de

Onlineshop van Strider Europe BV

 

 1. Toepassingsgebied / contactgegevens

 

 

 

 

 

Strider Europe BV

Dr. Willem Dreesweg 2

1e verdieping Zuidvleugel

1185 VB Amstelveen

Nederland

 

E-mail: europe@striderbikes.com

 

Contactformulier: [link]

 

Bevoegd vertegenwoordiger (algemeen directeur): Ricardo Correia (kantooradres: zie boven)

 

Inschrijvingsnummer handelsregister: 73793515

 

 1. Plaatsen van levering

 

Wij accepteren uitsluitend bestellingen voor levering naar de volgende landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst en informatie inzake totstandkoming overeenkomsten

 

 

 

 

 

 1. Prijzen en verzendkosten

 

 

 

 

 1. Betaling en verrekening

 

 

 

 

 1. Levering/deelleveringen

 

 

 

 

 

 1. Herroepingsrecht

 

 

 

 

 1. Gebreken in kwaliteit en titel

 

In het geval van gebrekkige kwaliteit of titel staan u alle rechten krachtens de relevante wettelijke bepalingen ter beschikking.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 

 

 

 

 

 1. Gedragscodes

 

Wij leven ons privacybeleid na; u kunt ons privacybeleid vinden op [link].

 

 1. Klantenservice/-ondersteuning

 

Mocht u vragen, opmerkingen, klachten of andere mededelingen hebben inzake uw aankoop, aarzel dan niet contact met ons op te nemen op:

 

europe@striderbikes.com

 

Contactformulier: [link]

 

 1. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

 

Op de Avw en alle overeenkomsten is Nederlands rechts van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag, het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Voor alle klanten niet zijnde consumenten geldt Schiphol als exclusieve locatie voor de beslechting van alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Avw en/of overeenkomst.

 

 1. Alternatieve geschillenbeslechting

 

Wij zijn bereid noch verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures ten overstaan van een arbitragecommissie voor consumenten.

 

Consumenteninformatie conform Verordening (EU) 524/2013: Ten behoeve van minnelijke schikking van consumentengeschillen heeft de Europese Commissie een Platform voor Onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) in het leven geroepen. Het ODR-platform is bereikbaar via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie: 15 juni 2020

 

 

 

Bijlage 1

 

Als u een consument bent en in de onlineshop een of meerdere goederen hebt besteld die in één levering worden geleverd, is de volgende instructie inzake het herroepingsrecht van toepassing:

 

Instructie voor het herroepingsrecht

 

Herroepingsrecht

 

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangegeven derde, die niet de vervoeder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Strider Europe B.V., Dr. Willem Dreesweg 2, 1e verdieping Zuidvleugel, 1185 VB Amstelveen, e-mail: europe@striderbikes.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € 200,- of £ 190,-. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Bijlage 2

 

Als u een consument bent en in de onlineshop meerdere goederen hebt besteld die in deelleveringen worden geleverd, is de volgende instructie inzake het herroepingsrecht van toepassing:

 

Instructie voor het herroepingsrecht

 

Herroepingsrecht

 

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangegeven derde, die niet de vervoeder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Strider Europe B.V., Dr. Willem Dreesweg 2, 1e verdieping Zuidvleugel, 1185 VB Amstelveen, e-mail: europe@striderbikes.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € 200,- of £ 190,-. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Bijlage 3

 

Voor het uitoefenen van uw herroepingsrecht kunt u gebruikmaken van het volgende modelformulier. Wij merken op dat gebruik van dit formulier niet verplicht is.

 

U kunt het ingevulde formulier sturen naar:

 

Strider Europe BV

Dr. Willem Dreesweg 2

1e verdieping Zuidvleugel

1185 VB Amstelveen

Nederland

 

E-mail: europe@striderbikes.com

 

Model ontbindingsformulier

 

(dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wenst te herroepen)

 

— Aan:

 

Strider Europe BV

Dr. Willem Dreesweg 2

1e verdieping Zuidvleugel

1185 VB Amstelveen

Nederland

 

E-mail: europe@striderbikes.com

 

— Ik/Wij (*) deel/delen hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst inzake de volgende goederen (*)/voor het verlenen van de volgende dienst (*) wens/wensen te herroepen:

 

 

— Besteld op (*)/ontvangen op (*)

 

 

— Naam consument(en)

 

 

— Adres consument(en)

 

 

— Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

— Datum

 

 

_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.